Nieuw in Mondriaan 2022.2.0

(Beschikbaar vanaf 15 maart 2022)

13 maart 2022. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2022.2.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2022.3.0.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuw toegevoegde functionaliteit

De documentatie van de nieuwe zaken zal stelselmatig toegevoegd worden opdat deze klaar is samen met de release. Volgende nieuwigheden werden toegevoegd:

 • Concordantiebenamingen: In het tabblad “Bijkomende informatie | Concordantiebenamingen” kan men per leerkracht, richting, graad en vak de concordantiebenaming bekijken en aanpassen. Nieuw is dat men nu de concordantiebenaming kan kiezen uit de officiële lijst zoals ze gepubliceerd is op de website “Onderwijs Vlaanderen“. Indien de naam (of Acroniem indien geen Naam) van het vak, zoals opgegeven in het tabblad “Elementen | Vakken” niet gelijk is aan een gekende concordantiebenaming zal dat aangegeven worden met een waarschuwing. De gebruiker kan dan uit de lijst van officiële benamingen de juiste benaming kiezen. (klik hier voor meer informatie).
 • Algemeen – Kopie van bestaande kolom in een custom kolom maken: In alle tabbladen werd de mogelijkheid voorzien om van een willekeurige kolom een kopie te maken in een custom kolom. Die kolom krijgt de naam van de originele kolom + een postfix die de datum/uur van de kopie voorstelt. Merk op dat de inhoud als pure tekst zonder betekenis voor Mondriaan aanzien wordt. Het is een custom kolom zoals de andere. Standaard wordt hij op read only gezet. Een kopie maken van een kolom kan handig zijn indien men grote wijzigingen aan bijvoorbeeld opdrachten aan het doen is in bijvoorbeeld de leerkrachten en men nog een zicht wenst te houden op wat het voordien was. (klik hier voor meer info).
 • Dagroosterbeheer – Filteren en sorteren op de uurkolommen in het dagroosterbeheer: In de tabbladen van het dagroosterbeheer heeft men op heel wat plaatsen kolommen waar uren getoond worden. Bijvoorbeeld de uren bij Opdrachtaanpassingen, de begin- en einduren bij Afwezigheden, de uren bij Alternatieve opdrachten, etc. In het verleden was het niet mogelijk om te filteren of te sorteren op deze kolommen. Dat is nu aangepast. (klik hier voor meer info Dagroosterbeheer).
 • Leerkrachten – Doorschuif details in extra tab: Bij Leerkrachten hadden we al rolspecifieke tabs om de uren als Titularis en Uitvoerder te bekijken. We hebben daar nu ook een extra tab om specifiek de Doorschuifuren te bekijken. (klik hier voor leer informatie).

Verbetering bestaande functionaliteit

Merk op dat in deze lijst ook dringende problemen staan die ondertussen in versie 2022.1.x opgelost werden en dus reeds beschikbaar zijn.

 • Samenvoegen van Mondriaanbestanden: Indien men 2 bestanden samenvoegde en zonder het resultaat eerst te bewaren (save) het resultaat probeerde te plannen kon er een crash optreden.
 • Dagrooster – HTML export: er stond een foutief lokaal in export (lokalen originele opdracht i.p.v. vervangopdracht en omgekeerd).
 • Dagrooster – Randopdracht op gesplitste vervangopdracht: indien men een vervangopdracht (die ontstaan was na het splitsen op Klas) wenste deze vervangopdracht in te ruilen voor een randopdracht dan werd deze omwisseling niet correct afgehandeld.
 • Dagrooster – Versobering HTML export: Indien er in de roosterweekdefinitie begin- en einduren werden opgegeven dan werd in de HTML export zowel het acroniem van het uur als de begin- en einduren getoond. Is aangepast zodat in dat geval enkel begin- en einduren getoond worden.
 • Multiweeksysteem – Slepen weekopdracht naar niet-toegelaten week: er werd een waarschuwing toegevoegd voor het geval dat men een opdracht naar een niet toegelaten week sleept.
 • Dagroosterbeheer – Link rooster aan kalender, undo, redo: linkte men een kalender aan het rooster en vervolgens deed men een Undo/Redo dan kon het fout gaan.
 • Samenvoegen – Opdrachten met vensters met zr-link: bij het samenvoegen van 2 bestanden waarbij er opdrachten betrokken waren met vensters en ZR-links kon een foute waarschuwing verschijnen.

Verbetering bestaande functionaliteit

Merk op dat in deze lijst ook dringende problemen staan die ondertussen in versie 2022.1.x opgelost werden en dus reeds beschikbaar zijn.

 • Vensters – Achtergrondkleur percentage geroosterde vensters: de achtergrondkleur was in bepaalde gevallen niet correct in het veld dat het %geroosterd aangeeft.
 • Baseline – Roosterrapport: wanneer men een verschilrapport maakte tussen de baseline en de huidige situatie werden alle cellen rood gemarkeerd in plaats van enkel de gewijzigde cellen.
 • Visualisatie – na verwijderen uren in weekdefinitie in meerdere dagen: bij het verwijderen van uurstroken over meerdere dagen uit de roosterweekdefinitie was de visualisatie niet altijd correct.
 • Dagroosterbeheer – Link dagrooster: eerste roosterdag: indien de eerste roosterdag geen deel uitmaakte van de weekselectie liep het linken mis.
 • Dagroosterbeheer – Performance: Voor dagroosterbeheer vertrekkende van grote multiweekbestanden was er een probleem met de reactiesnelheid van Mondriaan in zowel de visualizers als het dagroosterbeheer zelf. In deze release werd extra aandacht besteed om dat te verbeteren.
 • Examenroosters – Aanpassen toezichtkeuze met enkel vaste toezichter: Toezicht met vaste en keuzetoezichter aanpassen gaf een probleem.
 • Multiweeksysteem – Check waardespreiding op patroon voor plannen: Een patroonopdracht kon gepland naar planner (MBE) gestuurd worden zonder te voldoen aan alle spreidingen.
 • Uitstap – Plan uitstap: uitstapklas heeft les met niet-uitstapklas: Oude uitstapsysteem (voorganger Dagroosterbeheer): crashte indien klas uitstap kreeg en tijdens die uitstap les had met een tweede klas die geen uitstap had op dat moment.
 • Samenvoegen – Opdracht met meerdere keren zelfde leerkracht: Crashte bij samenvoegen indien leerkracht in samen te voegen bestand in een opdracht in twee leerkrachtlijnen de uitvoerder is.
 • Examenrooster – Aanpassen toezichtkeuze: verwijder keuze en opslaan: Probleem als je DEL gebruikte op gekozen toezichters in keuzepopup.
 • Opdrachten – Kleuring percentage geroosterd opdracht/wens: de inkleuring van de cel %geroosterd was niet altijd juist.
 • Export selectie naar nieuw Mondriaan bestand (ttxml): Indien er ook data in het dagrooster aanwezig was liep de export selectie mis.
 • Samenvoegen – Partities: Bij het samenvoegen van 2 bestanden, waarbij dezelfde partitie-elementen in elk bestand in verschillende partities zaten, ontstond een inconsistent bestand.
 • Nieuw bestand – Validatie nieuw model: bij het aanmaken van een nieuw bestand waarbij men ook de weekdefinitie bepaalt, werd niet toegelaten dat de acroniem en de naam gelijk waren.
 • Examenroosters – Validatie spreidingen met toezichten: de waarschuwing dat een bepaalde waardespreiding, die “Toezicht” als extra selectiecriteria gebruikte, geen effect had op opdrachten klopte niet altijd.
 • Leerkrachten – Kleuring ‘Uren titularis’: de achtergrondkleur van deze cel was niet altijd correct.
 • Examenrooster – Popup toezichtkeuzes: na het plannen van de toezichten kan men toezichters manueel aanpassen. De Popup die daarvoor gebruikt werd kon vastlopen indien er teveel toezichters samen in één toezicht voorkomen vanwege het groot aantal combinaties. Door in de popup per toezichter één lijn te voorzien is dat opgelost.

Planning voor Mondriaan versie 2022.3.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Verbetering en uitbreiding export naar SmartSchool voor multiweeksystemen, dagroosters, …
 • Import/Export mogelijkheden WISA.
 • Tussentijds bekijken in de visualizers van de roosterresultaten van de MBE.
 • Laden van alternaties via Excel (reeds in testfase).

Nieuw in Mondriaan 2022.1.0

27 januari 2022. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2022.1.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2022.2.0.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuw toegevoegde functionaliteit

De documentatie van de nieuwe zaken zal stelselmatig toegevoegd worden opdat deze klaar is samen met de release. Volgende nieuwigheden werden toegevoegd:

 • Roosterweek – Verwijder dag: Ook indien een dag reeds uren bevat kan de dag verwijderd worden. Men hoeft niet langer eerst de uren te verwijderen. (klik hier voor meer info)
 • Roosterweek – Toevoegen Uren via een patroon: In plaats van elk uur individueel toe te voegen (Acroniem + Naam) kan men ze nu in een keer via een gekozen patroon toevoegen. (klik hier voor meer info)
 • Roosterweek – Volledig zelf te bepalen structuur bij Nieuw: Maakt men een Nieuw Mondriaanbestand dan krijgt men nu de mogelijkheid om de roosterweekdefinitie volledig naar wens op te zetten via een zelf te kiezen patroon (Weken, Dagen, Uren met hun Acroniemen en Namen). Vroeger kreeg men steeds het standaard 5 x 8 model wat men dan achteraf nog kon aanpassen. (klik hier voor meer info)
 • Roosterweekgroep – Melding bij Verwijderen: Indien men een weekgroep verwijdert krijgt men nu een waarschuwing indien de groep ergens in gebruik is. (klik hier voor meer info)
 • Examenrooster – Conversie van lessenrooster – Vrijmaken klassen: Men kan nu klassen vrijmaken binnen de examenperiode voor niet aansluitende periodes. Vroeger kon men voor een klas maar een aansluitende periode vrijmaken. (klik hier voor meer info)
 • Administratieve rapporten voor leerkrachten en klassen – Invalshoeken: De invalshoeken Titularis, Uitvoerder, en Doorschuif blijven behouden maar de invalshoek Totaal hebben we verwijderd. Deze had weinig toegevoegde waarde en zorgde voor verwarring. (klik hier voor meer info)
 • Administratieve rapporten – Klassen overzicht – Geroosterde uren en Compleet: op het rapport stond wel hoeveel uur er op de planning staan (handmatig bij Klassen) maar nog niet hoeveel er effectief geroosterd zijn. Deze werd toegevoegd onder de hoofding Geroosterd. De kolom Compleet werd verwijderd vanwege verwarrend en geen toegevoegde waarde. (klik hier voor meer info)
 • Administratieve rapporten – Leerkracht detail – Sub + Plage: naast het totaal aantal getelde uren voor de leerkracht wordt nu ook de opsplitsing tussen Subsidie en Plage duidelijk. (klik hier voor meer info)
 • Administratieve rapporten – Opties – Verbergen elementen: voor administratieve rapporten had deze optie geen zin. Werd verwijderd uit de mogelijkheden. (klik hier voor meer info)
 • Administratieve rapporten – Bekwaamheidsrapport – uren Plage en Breuk: uren Subsidie werden reeds opgeteld en onderaan getoond. Dit is nu ook zo voor de uren Plage. Naast de naam van de leerkracht wordt nu tussen haakjes ook zijn breuk getoond. (klik hier voor meer info)
 • Opdrachtentabblad – Kolom Doorschuif: Indien een leerkracht een pure doorschuifrol heeft in een opdracht dan kan men die nu ook zichtbaar maken in deze kolom. (klik hier voor meer info)
 • Opdrachtentabblad – Uitgebreid zoeken op Invalshoeken: In het zoekscherm kan men nu ook expliciet op de rollen Titularis/Doorschuif/Uitvoerder selecteren. Merk op dat Uitvoerder in dit geval de gewone geplande leerkracht is in de opdracht. (klik hier voor meer info)
 • Leerkrachtentabblad – Kolom Totaal Breuk D(oorschuif): naast de totaal breuk voor de rol Titularis en Uitvoerder die al bestonden werd nu ook de break toegevoegd voor de Doorschuifrol. (klik hier voor meer info)
 • Leerkrachtentabblad – kolom Uren Titularis: deze manueel in te geven waarde (verwacht aantal uren als titularis) wordt vergeleken met het effectief aantal getelde en gesubsidieerde uren titularis volgens de opdrachten. Kleurcodes als achtergrond en een waarschuwing geven aan dat ze niet overeen komen. (klik hier voor meer info)
 • Klassentabblad – Partities aanmaken en wijzigen: men kan nu een aantal klassen selecteren en er een partitie (met elementen) aan toevoegen die men erft van een bepaalde andere klas/partitie (Partitie overnemen). (klik hier voor meer info)
 • Dagroosterbeheer – Meerdere afwezigheden tegelijk aanmaken: men selecteert een aantal leerkrachten en dan kan men in één beweging voor eenzelfde periode hun afwezigheden registreren. (klik hier voor meer info)
 • Dagroosterbeheer – Opdrachtenaanpassing in Visualizer: men kan nu naast het registeren van een gewone opdrachtaanpassing ook meteen aangeven dat de opdracht mag verwijderd worden uit het dagrooster en er dus geen vervangingen nodig zijn. (klik hier voor meer info)
 • Dagroosterbeheer – Vervanging nodig: men kan nu bij de vervangopdrachttypes en ook op de vervangopdrachten zelf aangeven of een vervanging al dan niet nodig is. Dit komt boven de reeds bestaande mogelijkheid om het op niveau van Vak of Vaktype aan te duiden. (klik hier en hier voor meer info)
 • Dagroosterbeheer – HTML export klaswijzigingen – Reden/Commentaar: extra kolom voorzien om de Reden/Commentaar optioneel op te nemen in het rapport. (klik hier voor meer info)
 • Dagroosterbeheer – Alternatieve opdrachten Klas en Partitie edit: de dropdown werd uitgebreid met een zoekfunctie. (klik hier voor meer info)
 • Dagroosterbeheer – Error/Waarschuwing/Info icoontjes: Indien er naast een error of waarschuwing ook nog extra informatie is (zoals “mogelijkheid tot verplaatsing randopdracht”) dan wordt de achtergrond van het icoontje blauw gemaakt. (klik hier voor meer info)
 • Dagroosterbeheer – Afwezigheid registreren zonder lesopdrachten: registreert men een afwezigheid voor een periode waarbinnen de leerkracht geen lesopdrachten heeft dan wordt er via het info-icoontje aangegeven dat er geen vervangingen nodig zijn. (klik hier voor meer info)
 • Visualizer – Roosters – Benaming uurnummers: in de roosters werden de uren gewoon als nummers getoond (1, 2, …). Nu kan men kiezen hoe elk uur voorgesteld wordt in de Roosters (bv 9h30, 10h20, …). (klik hier voor meer info)
 • Bijkomende informatie – Administratieve toestanden: de administratieve toestanden die men aan een leerkracht kon toekennen in het opdrachtentabblad waren enkel te kiezen uit een vaste lijst. We hebben die lijst nu editeerbaar gemaakt en er een apart tabblad voor voorzien onder Bijkomende informatie. (klik hier voor meer info)

Verbetering bestaande functionaliteit

Merk op dat in deze lijst ook dringende problemen staan die ondertussen in versie 2021.5.x opgelost werden en dus reeds beschikbaar zijn.

 • Examenrooster – Instellen gekozen toezichter via popup zodat toezicht gepland moet zijn: Toezichter kan niet meer geselecteerd worden via dropdown in de tab onderaan. Met de nieuwe editor opent popup (zoals bv. bij gekozen lokalen van lesopdrachten) zodat je enkel een toezichter kan kiezen als je ook een uur kiest..
 • Administratieve rapporten – Leerkrachten details: uitlijning plage-uren gecorrigeerd. Was niet goed indien het instellingsnummer niet aanwezig was op het rapport.
 • Visualizer – Roosters – Verwijder blok: In volgende situatie kon Mondriaan crashen: men selecteerde een blok in een Rooster. Vervolgens een rechtsklik en “Verwijder planning definitief”. Blok verdwijnt en de rode omkadering van selectie blijft staan. Vervolgens met pijltjestoets de geselecteerde cel proberen veranderen resulteerde in de crash.
 • Visualizer – Roosters – Op rooster slepen van een ZR-opdracht: sleepte men een niet geplaatste opdracht in het rooster waarbij de opdracht deel uitmaakte van een ZR-link, dan werd enkel de validatie voor die opdracht gedaan en niet voor de andere opdrachten die eventueel in de ZR-Link zaten.
 • Horizontaal Roosterrapport – Lege dag: het aanmaken van een horizontaal roosterrapport waarbij een van de dagen leeg was gaf een crash.
 • Dagroosterbeheer – Alternatieve opdrachten – Vakeditor: in de vakeditor verschenen ook de Variatypes.
 • Dagroosterbeheer – Vervangopdrachten samenvoegen: men kon willekeurige vervangopdrachten samenvoegen. Dat werd aangepast zodat men enkel vervangopdrachten kan samenvoegen die eerder gesplitst waren.
 • Dagroosterbeheer – Afwezigheden – Undo delete: een undo na een delete van een afwezigheid kon een crash veroorzaken.
 • Extra spreidingen – Waardespreidingen – Validatie: indien een waardespreiding gebruik maakte van vaktypes (VT_AV, VT_TV, …) of van een custom label dan kon er een foute waarschuwing verschijnen die stelde dat de spreiding op geen enkele opdracht betrekking had.
 • Extra spreidingen – Volgordespreiding – Validatie: de validatie van volgordespreidingen, die eist dat opdrachten niet aan beide zijden van de vergelijking mogen staan, kon een crash opleveren indien er niet actieve elementen in de volgordespreiding gebruikt werden.
 • Tabbladen – Custom kolommen – Sorteren: indien men in een tabblad de records sorteerde op basis van een custom kolom gevolgd door het verwijderen van de custom kolom dan kon resulteren in een crash.

Planning voor Mondriaan versie 2022.2.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Beschikbaar stellen van officiële concordantiebenamingen.
 • Verbetering export SmartSchool voor multiweeksystemen.
 • Import/Export mogelijkheden WISA.
 • Tussentijds bekijken in de visualizers van de roosterresultaten van de MBE.
 • Laden van alternaties via Excel (reeds in testfase).

Nieuw in Mondriaan 2021.5.0

13 december 2021. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2021.5.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2022.1.0.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuw toegevoegde functionaliteit

De documentatie van de nieuwe zaken zal stelselmatig toegevoegd worden opdat deze klaar is samen met de release. Volgende nieuwigheden werden toegevoegd:

 • Multiweeksystemen – nieuw type opdrachtspreiding: naast de gekende opdrachtspreidingen die binnen één week actief zijn hebben we nu de mogelijkheid ingebouwd om opdrachten over verschillende weken te spreiden. Dergelijke functionaliteit was al aanwezig via waardespreidingen maar nu werd dit concept eenvoudig toegevoegd bij de lesopdrachten zelf. Klik hier voor meer info over de nieuwe kolommen en hier om er een toepassing van te zien.
 • Export van roosters – HTML – beter voor mobile toestellen: De HTML export werd aangepast om op een mobiel toestel eenvoudiger door de roosters te kunnen navigeren. Klik hier voor mee info.
 • Export van roosters – Visualisatie export klassen in bulk: Men kan nu één of meerdere klassen selecteren en via een actie alle roosters van die klassen in afbeeldingen (*.png) om zetten. De verschillende bestanden worden in één zip-file geplaatst zodat ze eenvoudig te distribueren zijn. Klik hier voor meer info (rechtermuisklikacties).
 • Popup (dag)rooster bij resources: alle resources laten nu toe om hun rooster grafisch in een popup visualizer te zien. Zowel voor het gewone rooster als voor het dagrooster. Klik hier voor meer info (vb Klassen, zie rechtermuisklikacties).
 • Lessenrooster – Extra vaktypes voor vervangingen: Het vaktype “Vervanging” bestond reeds. Nu werden de vaktypes “Vervanging2/3” toegevoegd. Kan handig zijn om aan de vervanger een volgorde/rangorde toe te voegen. Klik hier voor meer info (Kolom “Vaktype”).
 • Dagroosterbeheer – gaten in het rooster vullen met randopdrachten: indien een leerkracht wegvalt kan men nu naast een vervanger te kiezen er ook voor kiezen om het gat voor de klas op te vullen met een andere les uit diezelfde week indien die andere les op de rand van het rooster ligt. Dit verplaatst voor de klas het gat naar de rand en ook de ingesprongen leerkracht krijgt hierdoor een vrij uur op rand. Klik hier voor meer info.
 • Dagroosterbeheer – vervangopdrachten en lokalen/varia: Vanaf nu worden ook reeds bezette lokalen/varia voorgesteld om als vervanglokaal dienst te doen. Heeft een eigen kleur. Klik hier voor meer info.
 • Dagroosterbeheer – per vak aangeven of vervanging nodig is: Standaard wordt voor elke opdracht een vervanging voorgesteld indien door afwezigheden/alternatieve opdrachten/opdrachtaanpassingen er iets aan die opdracht moet wijzigen. In sommige gevallen is dat echter niet nodig. Voorbeeld zijn leerkrachten die ambulant in het lessenrooster gezet worden. Als die leerkracht onbeschikbaar wordt is een vervanging hiervoor waarschijnlijk niet nodig. Man kan dit nu aangeven op het niveau van het vak. Klik hier voor meer info (Kolom “Vervanging nodig”).
 • Dagroosterbeheer – leerkrachten als vervangers: Heeft men in een vervangopdracht een vervanger nodig dan krijgen de leerkrachten die in het reguliere lessenrooster op dat moment voorzien werden als backup (via een opdracht met vaktype Vervanging/2/3) een specifieke kleurcode. Klik hier voor meer info.
 • Dagroosterbeheer – validatie en kleurcode lokaalcapaciteit: Bij de selectie van lokalen in het dagroosterbeheer wordt nu via een kleur aangegeven of de capaciteit voldoende is. Ook bij de validatie wordt onvoldoende capaciteit gemeld. Klik hier voor meer info.
 • Dagroosterbeheer – Commentaarkolom bij Vervangopdrachten: Extra kolom. Klik hier voor meer info.
 • Dagroosterbeheer – HTML Export wijziging klasrooster: Er werden 2 extra aanduidingen in de export voorzien: indicatie indien een les verplaatst is naar een ander moment en indien een gat (door afwezige leerkracht) in het klasrooster gevuld werd door een randopdracht. Klik hier voor meer info.
 • Examenroosters – export roosters naar Smartschool – ambulante leerkrachten: ambulante leerkrachten worden ook gepland in het examenrooster maar dan zonder klas of lokaal. Deze worden nu ook in de Smartschool export opgenomen voor het examenrooster. Klik hier voor meer info.
 • Examenroosters – standaardinstellingen voor opties na conversie: In de overgang van het lessenrooster naar het examenrooster worden de opties, die betrekking hebben tot het effectief roosteren door de MBE, weer op de standaardinstellingen gezet in het nieuwe bestand. Klik hier voor meer info.
 • Examenroosters – rekentijd tonen na plannen toezichten: na het automatisch plannen van toezichters door de MBE wordt nu ook een rapportering van de tijd gegeven in een popup na het plannen. Dit was standaard al zo voor andere planningen maar nog niet bij toezichters.
 • Extra spreidingen – waarschuwing indien geen effect: Voor extra spreidingen geeft men typisch selectiecriteria mee om te bepalen welke opdrachten er onderhevig aan zijn. Indien er geen enkele opdracht voldoet aan de selectiecriteria wordt er nu een waarschuwing gegeven.
 • Extra spreidingen – waarschuwing afkapping uurlijsten: In een multiweeksysteem kunnen extra spreidingen gebruikt worden die al dan niet aan weken gebonden zijn. Indien ze wel aan weken gebonden zijn en indien er tegelijk uurlijsten aan gekoppeld zijn die geen rekening houden met weekgrenzen wordt daar nu een waarschuwing voor gegeven.

Verbetering bestaande functionaliteit

Merk op dat in deze lijst ook dringende problemen staan die ondertussen in versie 2021.4.5 opgelost werden en dus reeds beschikbaar zijn.

 • Dagroosterbeheer – roosterweekdefinitie aanpassen: Toevoegen uur aan dag die gelinkt is aan dagroosterdag zorgde voor crash.
 • Dagroosterbeheer – rapport uitstappen en vervangingen: Crashte indien er geen opdrachtaanpassingen waren.
 • Dagroosterbeheer – aanpassen van een vervanging: Ging mis indien een activiteit of betrokken leerkracht uit de activiteit verwijderd werd.
 • Opdrachtvalidatie – ZR-Link: Crashte met lege of-takken of lege lokaalgroep.
 • Extra spreidingen – volgordespreiding met opsplitsing: Fout in validatie van de selectie zonder opdrachten.
 • Extra spreidingen – volgordespreiding: Validatie van een uurlijst met maar 1 uur werd niet als fout aangegeven.
 • Opdrachten – keuzeleerkrachten – Undo toevoegen: Fout bij ongedaan maken toevoegen keuzeleerkracht.
 • Dagroosterbeheer – verwijderen activiteit: Indien die activiteit voor een klas was, die eerder door de afwezigheid van een leerkracht in een vervanging zat, dan kwam de vervanging niet terug na verwijdering van de activiteit.
 • Export roosterrapport naar Excel: De namen van de resources stonden niet meer op de tabs van de tabbladen.
 • Examenrooster – Toezicht met meerdere keuzes: Invullen keuzeleerkracht via keuzeform werkte niet altijd correct als er meerdere lijnen waren.
 • Planning via MBE – Annuleer plan onmiddellijk: Mondriaan bleef hangen als de planning te snel geannuleerd werd.
 • Examenrooster – Berekening van Max belasting: Berekenen max via formule crashte door inactieve leerkracht.
 • Examenrooster – Conflictscherm: ‘Vervang door’ in conflictscherm toonde bij examens geen lokalen die al gebruikt werden door andere examens, ook al was er nog genoeg plaats over.
 • Examenrooster – Conversie vanuit lessenrooster: Bij het converteren naar examenrooster werd de planning niet correct gewist als de opdracht al vaststond.
 • Examenrooster – Visualisatie: Als een examen geen lokaal had, werd in de visualisatie de vakleraar niet getoond.
 • Examenrooster – Visualisatie: Er kon in de visualisatie geen lokaal gesleept worden van de linkergrid naar een examen.
 • Dagroosterbeheer – Undo van Generatie Toezichten: Er waren meerdere undo’s nodig om het ongedaan te maken.
 • Kortetermijnvervangingen – Leerkracht blijft hangen: Indien een leerkracht als vervanger in een KTV stond en de leerkracht verwijderd werd uit Mondriaan crashte het bestand bij het opnieuw openen.
 • Examenrooster – Conversie vanuit lessenrooster: Er konden geen regels verwijderd worden in de wizard om de ‘wis planning’ te bepalen.
 • Examenrooster – Telling min. bezetting lokaal met examens: Er was een validatiefout indien een lokaal meer uren opdracht en examen had dan er capaciteit was omdat er geen rekening gehouden werd met het samenvallen van examens.
 • Extra spreidingen – Waardespreidingen: Er was een fout in het bepalen van de min taak spreiding als de leerkracht voorkomt in een toezicht met meerdere lijnen maar de leerkracht niet op iedere lijn een geldige keuze was.
 • Bloklink – Samengevoegd plannen: Een bloklink samengevoegd plannen kon enkel starten op de starturen van 1 van de 2 opdrachten.
 • Dagroosterbeheer – Plan vast toezicht met meerdere keuzes: Iedere lijn wordt als aparte regel gepland maar de vaste toezichters zaten in iedere regel wat problemen gaf met max taken.
 • Bloklink – Samengevoegd plannen: Inlezen resultaat samengevoegde Bloklink kon fout zijn.
 • Examenrooster – Validatie min. taken na plan: De validatie van het min aantal taken die een toezichter moet doen na de planning liep soms fout indien er meerdere toezichters in 1 toezicht opgenomen werden.
 • Examenrooster – Validatie beperkingen toezichten: Validatie was in bepaalde gevallen niet correct.
 • Dagroosterbeheer – Verwijder dagroosterdag: Opdrachtaanpassing bleven ook voor de verwijderde dag bestaan.

Planning voor Mondriaan versie 2022.1.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2021.4.0

16 oktober 2021. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2021.4.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2021.5.0.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuw toegevoegde functionaliteit

De documentatie van de nieuwe zaken zal stelselmatig toegevoegd worden opdat deze klaar is samen met de release. Volgende nieuwigheden werden toegevoegd:

 • Dagroosterbeheer – Opdrachtaanpassingen: In het dagroosterbeheer was het al mogelijk om Afwezigheden van leerkrachten te beheren en om Alternatieve Opdrachten zoals uitstappen in te voeren. In beide gevallen ondersteunt Mondriaan het proces om vervangopdrachten aan te maken om problemen en conflicten die hierdoor ontstaan op te lossen. Wat nu toegevoegd is zijn Opdrachtaanpassingen. Indien men een willekeurige opdracht in het dagrooster wenst aan te passen wordt dat nu ook op dezelfde manier ondersteund. Men kan begeleid leerkrachten, lokalen, en varia wijzigen van een dagroosteropdracht en Mondriaan zoekt zelf mogelijkheden en maakt vervangingen aan voor conflictsituaties. Meer informatie op opdrachtaanpassingen.
 • Dagroosterbeheer – kleurcodes voor resources: Mondriaan ondersteunt het kiezen van leerkrachten, lokalen, en varia via kleurcodes die een idee geven over de (on)beschikbaarheid van die resources. Omdat er wel wat verschil zat tussen de kleuren per resourcetype hebben we dit gelijkgetrokken. De kleurcodes zijn nu ook beschikbaar in de multiselectschermen en niet alleen maar in de dropdown menu’s. Meer info op kleurcodes.
 • Dagroosterbeheer – Waarschuwing aantal vervangers: Als in een vervangopdracht minder resources van een bepaald type aanwezig zijn dan in de oorspronkelijke opdracht geeft dat normaal een waarschuwing. Deze kan men nu via een optie onderdrukken. Zie hier voor meer info.
 • Extra Spreidingen – Volgordespreidingen – Opsplitsing: Volgordespreidingen worden gebruikt om een volgorde af te dwingen tussen opdrachten binnen een bepaalde periode. Indien men bijvoorbeeld een volgordespreiding wenst in te voeren voor bepaalde opdrachten van één bepaalde leerkracht dan moet men daar klassiek één lijn voor schrijven. Wil men eenzelfde soort volgordespreiding voor een hele verzameling leerkrachten invoeren dan is dat veel werk. Mondriaan voorziet nu in een mechanisme om dit via een verkorte schrijfwijze in te voeren. Meer informatie op volgordespreidingen combineren via opsplitsing.
 • Prestatieberekeningen – Waarschuwing ontbrekende Noemers: Indien men niet (of nog niet) met de prestatieberekeningen bezig is heeft het ook geen zin dat Mondriaan waarschuwingen geeft dat bepaalde opdrachten nog geen noemers toegekend hebben aan hun leerkrachten. Men dan die waarschuwingen nu onderdrukken. Zie hier voor meer info.
 • Lesopdrachten – Waarschuwing géén lokaal: Van (deel)opdrachten waar minstens één klas in zit mogen we verwachten dat er ook een lokaal voor opgegeven wordt (vast of variabel). Er is nu een uitschakelbare waarschuwing die de gebruiker hier attent op maakt. Zie hier voor meer info.
 • Export Smartschool – Examenopdrachten: In de export naar Smartschool is het nu mogelijk om duidelijk te maken dat een opdracht een examenopdracht is door een postfix aan het vak toe te voegen. De postfix kan de gebruiker zelf instellen. Zie hier voor meer info.
 • Visualizers – Contrast tekst tegen achtergrondkleur: De kleur van de tekst in de cellen op de grids wordt nu automatisch aangepast om het beste contrast te krijgen. Dat maakt het geheel nog aangenamer om naar te kijken.
 • Foutmelding lege OF-groepen: Indien de OF-groep voor een keuzeresource geen actieve resources bevat wordt er een invoerfout gegeven. Ook bij de impliciete lege OF-groep krijgt men een invoerfout.

Verbetering bestaande functionaliteit

Merk op dat in deze lijst ook dringende problemen staan die ondertussen in versie 2021.3.02 opgelost werden en dus reeds beschikbaar zijn.

 • Examenopdracht kopiëren: “Verplicht aanwezig” werd niet overgenomen bij kopie.
 • Examenopdracht kopiëren: “Examenperiode” kwam dubbel voor in exameninfo na kopie opdracht.
 • UnauthAccessException bij export smartschool: opgelost.
 • Mergen van opdrachten: of-leerkrachten werden niet goed samengevoegd.
 • Visualizer – Planbord: typen in lege cel werkte niet goed.

Verbetering bestaande functionaliteit

 • Ontdubbelen validatie: bij ontdubbelde opdrachten ging de validatie soms fout.
 • Visualisatie toont lege grids: na gebruik van de dagfilter toonde de grids soms niets na het openen van een nieuw bestand.
 • Analyse met volgordespreiding in gelinkte opdrachten: gaf onmiddellijk een error.
 • Max aantal leerlingen voor gecombineerde lokalen in combinatie met klaspartities: telling van het aantal leerlingen ging hier soms fout.
 • Bulk e-mails versturen: de CC en BCC settings werden soms niet goed bewaard.
 • Conflictvalidatie met opties: bij tussentijds aan- en uitzetten van “Lokalen meeroosteren” bij incrementeel roosteren gaf de validatie niet de juiste conflicten.
 • Automatische roosteroptimalisatie: gaf soms faling indien men vergat om incrementeel roosteren te activeren.
 • Analyse met minimumspreiding: soms werden foutieve of onvolledige spreidingen in de analyse meegenomen.
 • Undo verwijderen venster: indien de venstertab nog geopend was ging dat soms fout.
 • Verwijderen roosterweken: verwijderen van roosterweken in een multiweek setting ging soms fout.
 • Uur toevoegen aan weekdefinitie in bloklink: uitbreiden van een week met een extra uur kon fout gaan indien er een bloklink actief was.
 • Plan met minimum spreiding zonder actieve resources: bij het inactief maken van resources in een minimumspreiding kon de planning fout lopen.
 • Validatie bezetting gedeelde lokalen in ZR-Link: validatie van lokaalbezetting ging soms fout.
 • Plan en validatie van vaste opdracht met venster: ging soms fout.
 • Plan/Analyse met onvoldoende schijfruimte: werd niet opgevangen.
 • Merge van bestanden: afhankelijk van de roosterweekdefinitie kon het opgeslagen bestand soms niet meer geopend worden.
 • Export smartschool: geen komma in acro/naam: Indien er komma’s in acro/namen gebruikt worden gaven die fouten in deze export.
 • Validatie niet ontdubbelen in ZR: niet ontdubbelde opdrachten in een ZR-Link gaven foute validaties.
 • Opdracht vastgezet op venster overbruguur plant en validatie fout: vast uur in combinatie met overbruglijst gekoppeld aan een venster ging fout.
 • Samenvoegen: patroon: samenvoegen patroonopdrachten was niet altijd correct.
 • Keuzes vastzetten in ZR-opdracht met meerdere blokken/keuzes: ging soms fout.
 • Verwijder gepland uur in opdracht: fout in dagrooster visualisatie: gepland uur uit basisrooster halen gaf fouten in dagrooster.
 • Teveel of-takken en gedeelde resources in ZR-Link validatie: complexe validatie logica ging hier soms fout.
 • Exporteer selectie: fout indien de weekfilter actief was in de multiweek visualizer.
 • Planbord verander keuzelokaal patroonopdracht: wijziging lokaal in planbord voor patroonopdracht ging soms fout.
 • Manueel roosteren: validatie bij patroonopdracht met opdrachtspreiding ging soms fout.
 • Visualizer: tekst viel soms buiten de cellen.
 • Undo aanmaak exameninfo: er was een dubbele undo nodig.
 • Bulk e-mail – Bijlages in optieform: toevoegen en verwijderen van bijlages werkte niet helemaal goed.
 • Visualizer – Roosters: slepen tussen roosters gaf verwarring. Is uitgeschakeld.
 • Visualizer – Rooster popup: crash bij openen van een nieuwe file.
 • Melding keuzevensters worden niet meegeroosterd: melding ontbrak.
 • Bloklink – 1 per deelopdracht: bloklinks bij deelopdrachten ging niet altijd goed.
 • Verwijder weekgroep in ZR-link opdracht via rechtsklik: werkte niet goed.
 • Keuzes vastzetten met ZR-links en meerdere blokken: keuzes werden niet in alle blokken vastgezet.
 • Weergave lokalen opdracht: keuze+vast: onderscheid was niet altijd duidelijk.

Planning voor Mondriaan versie 2021.5.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2021.3.0

20 juni 2021. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2021.3.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2021.4.0.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuw toegevoegde functionaliteit

De documentatie van de nieuwe zaken zal stelselmatig toegevoegd worden opdat deze klaar is samen met de release. Volgende nieuwigheden werden toegevoegd:

 • Visualizer – Planner – In de tijd schuiven met een as die Uurdefinities, Uur of Dag bevat: Extra mogelijkheden om opdrachten in de tijd te verschuiven waarbij een van de assen, naast Roosterpunten, ook Uurdefinities, Uur of Dag kan bevatten. In het verleden werkte dit enkel bij Roosterpunten. Klik hier voor meer info.
 • Kleurcodes voor ‘%Geroosterd’ uniform gemaakt: De kleurcodes die gebruikt worden in het veld “%Geroosterd” heeft nu dezelfde betekenis in alle tabbladen waar opdrachten voorkomen (Opdrachten, Wensen, Optimalisaties, Examens, Toezichten). Het is de definitie die al bestond voor gewone lesopdrachten. Klik hier voor meer info.
 • Exporteer | Uren leerkracht per vakcategorie: optie Weekdetails toegevoegd: Indien de optie “Weekdetails” uitgevinkt is ziet men enkel de som op module niveau. Dit is handig indien men niet alle details wenst te zien in het gegenereerde MS Excel document. Klik hier voor meer info.
 • Opdracht met klasgroep: splits op klas: Een opdracht splitsen op Klas kon enkel voor opdrachten waarbij de klassen individueel vermeld werden. Nu kan het ook voor een klasgroep. De opdracht zal gedupliceerd worden per klas in de klasgroep. Klik hier voor meer info.
 • Mailopties voor rapporten die via Mondriaan per e-mail verstuurd kunnen worden: Bepaalde types rapporten kunnen vanuit Mondriaan rechtstreeks naar de leerkrachten gemaild worden. We hebben deze functionaliteit uitgebreid met de extra mogelijkheid om een standaard CC en BCC toe te voegen. We laten nu ook toe om willekeurige bijlages (naast het rapport) toe te voegen. Klik hier voor meer info.
 • Multiweeksysteem – Uurtellers: Voor alle types van resources (klassen, leerkrachten, lokalen en varia) werden er extra kolommen toegevoegd om het gebruik van resources in elke week op te kunnen volgen. Men kan het aantal te presteren uren over alle weken heen en bepaalde minima/maxima per week opgeven. Op die manier kan men het gebruik van resources beter opvolgen in een multiweeksysteem. Naast controle in Mondriaan worden er achter de schermen ook waardespreidingen aangemaakt om Max Uren Per Week af te dwingen. Klik hier voor info (Voorbeeld klas. Voor andere resources ook aangepast.)
 • Examenrooster – Examenrapport: optie toegevoegd om lessen te verbergen. Indien men op het examenrapport de normale lessen, die nog blijven doorgaan tijdens de examenperiode, niet wenst te zien dan kan men deze uitschakelen via een nieuwe optie. Klik hier voor meer info.
 • Visualizer Examenrooster – Toezicht arceren bij VA (Verplicht Aanwezig) zonder taak: Om het onderscheid visueel sterker te maken tussen een toezicht zonder vakleraar en een verplichte aanwezigheid zonder taak wordt die tweede nu cyaan gearceerd ingekleurd. In het verleden werden ze beiden cyaan ingekleurd. Klik hier voor meer info.
 • Examenroosters – Berekenen maximaal aantal toezichten: Nadat de examenopdrachten gepland zijn volgt het plannen van de toezichters. Een deel van de toezichters worden op voorhand bepaald maar het grootste deel wordt achteraf door Mondriaan gekozen op basis van een aantal regels die de gebruiker opstelt. Een van de parameters is het maximaal aantal toezichten die een leerkracht mag uitvoeren. In het verleden was het al mogelijk om dat maximum op voorhand te berekenen op basis van de Breuk van de leerkracht in combinatie met zijn andere taken in het examenrooster. Wat nu toegevoegd is, is een mechanisme om ook andere taken in rekening te brengen zoals gewone lessen die nog doorgaan en de verbeterlast van examens. Men kan op groepsniveau of op individueel niveau gewichten toekennen een lesopdrachten en verbeterwerk. Op die manier krijgt men een nog fijnere manier om dat maximum te bepalen. Na de berekening van deze maxima kan de gebruiker nog steeds manuele aanpassingen doen aan die maxima. Klik hier voor meer info.
 • Reset id’s opdrachten en spreidingen: Opdrachten, spreidingen, etc hebben een unieke identifier (ID). Door jaar na jaar opdrachten/spreidingen toe te voegen kunnen die ID’s groot worden. Men kan nu zelf beslissen, via een knop om de ID’s te hernummeren zodat er geen gaten meer zijn in de reeks ID’s. De oorspronkelijke ID-volgorde van opdrachten/spreidingen wordt zeker behouden. Klik hier voor meer info.
 • Voortgangsindicator bij automatische leerkrachtroosteroptimalisatie: Er is een bestaande techniek om leerkrachtroosters automatisch te verbeteren. Hiervoor doorloopt Mondriaan heel wat stappen zoals beschreven in de handleiding. Zeker voor grote multiweeksystemen kan dit een tijd duren. Een nieuwe voorgangsindicator kan handig zijn om te beslissen ermee door te gaan of eerder af te breken. Klik hier voor meer info.
 • Visualizer – Resourcepaneel – #Uren: Links in het paneel waar men resources ziet heeft men nu per resource meteen een zicht op het aantal uren dat die resource in opdrachten geplaatst is. Deze info was al beschikbaar in de resource tabbladen maar is ook handig in de Visualizers. Klik hier voor meer info.
 • Tools Menu – Acties met confirmatie: In het tools menu staan een aantal menu-items die onmiddellijk effect hebben als men er op klikt. Omdat dit soms per ongeluk gebeurde werden daar nu ook confirmatie aan toegevoegd. Klik hier voor voorbeelden van deze tools.
 • Examenroosters: Visualizer – Roosters – Toon resource in andere grid: deze optie werkte enkel met resources die effectief in het opdrachtblok gepland worden. Een resource zoals de vakleraar of toezichter, die ook vermeld worden in een examenopdracht, konden niet gebruikt worden om te tonen in een andere grid. Dat kan nu wel. Klik hier voor meer info.

Extra aangepaste documentatie

 • De pagina over het Analyseren van opdrachten werd herwerkt om het basismechanisme erachter duidelijker te maken: Analyseren van opdrachten.

Verbetering bestaande functionaliteit

Merk op dat in deze lijst ook problemen staan die ondertussen in versie 2021.2.xx opgelost werden en dus reeds beschikbaar zijn.

 • MBE versie 21.02.01: versie 21.02.00 heeft de laadtijd van data in de MBE sterk verbeterd. Echter, bij de functie “Analyseer” kon het zijn dat bij tussentijds laden van bestanden iets misliep.
 • Verwijder element uit keuzegroep: verwijder dan ook als keuze in opdrachten: Indien men een element verwijdert uit een keuzegroep en dit element was reeds gekozen uit die keuzegroep in een opdracht dan gaan we die keuze nu ook uit de opdracht halen. Gevolg is dat de opdracht niet langer volledig geplaatst is. Wordt nu ook correct weergegeven in de kleurcode van “%Geroosterd”.
 • Performance Opstarten Planning: Bij multiweekbestanden met veel weken en spreidingen duurt het opstarten van de planning soms erg lang. Dit werd aanzienlijk verbeterd.
 • Performance Analyseer Opdrachten: Bij “analyseer opdrachten” wordt nu slimmer omgegaan met de element-combinaties die getest moeten worden. Indien 2 element-combinaties dezelfde set van opdrachten vertegenwoordigen dan wordt de analyse maar 1 keer uitgevoerd.
 • Analyseer Opdrachten – opslaan alle opties analyse: Niet alle gekozen opties werden steeds goed bewaard in het optiescherm voor “Analyseer opdrachten”.
 • Plan (Selectie)/Analyseer opdrachten: Bij deze acties geeft de popup nu expliciet een melding indien men in de opties “Incrementeel roosteren” gekozen heeft. Vaak ontstaan er misverstanden doordat men deze optie per ongeluk heeft laten aanstaan.
 • Analyseer opdrachten – vreemde tekens: Indien men vreemde tekens gebruikte in namen van elementen (bijvoorbeeld het teken ‘°’ in ‘ABC°’) dan liep de analyse fout. Nu loopt de analyse daar ook goed voor.
 • Editors – benutten niet volledige breedte voor tekst: In sommige editors kwam het voor dat de volledig zichtbare grootte niet benut werd. De tekst werd vroegtijdig afgebroken.
 • Visualizer Examenrooster – weergave toezichten: In het blok dat het “toezicht” voorstelt (cyaan) ontbrak in sommige gevallen het Acro van de toezichter.
 • Plan met minimumspreiding zonder resource: Indien men vergeten was een resource toe te voegen aan de minimum spreiding kon het plannen een fout geven.
 • Plan inconsistente patroonvensters: Indien men een foute configuratie had van een patroonvenster kon het plannen een fout geven.
 • Bepalen actieve elementen in een groep: Indien een groep uit andere groepen bestaat en men maakt een subgroep inactief dan kon de bepaling van de actieve elementen in de hoofdgroep fout gaan.
 • ZR-Link in enkelvoudige week in combinatie met uitzonderingsdagen per week: Er liep iets fout in de validatie wanneer oude opdrachten en nieuwe opdrachten in een single week gecombineerd werden via een ZR-Link. Dit had te maken met de recent ingevoerde parameter “Uitz. dag per week”.
 • Een geopend Tabblad “Opdrachten|Leerkrachten” tijdens het inlezen van een planningsresultaat: Kon een fout opleveren.
 • Rapport “Examen|Lokalen” bij gebrek aan examenopdrachten met lokalen: Indien er geen examenopdrachten met lokalen waren kon de aanmaak van het rapport falen.
 • Rapportlayout “Examen” – kolom verwijderen: Indien men in de layout-editor de definitie van het rapport wijzigde door een kolom te verwijderen en men daarna het rapport genereerde kon het fout lopen.
 • Inlezen rekentijd in Mondriaan na planning: Indien het in te lezen planningresultaat vastgehouden werd door een ander proces, dan kon dat inlezen van de rekentijd foutlopen.
 • Opvangen ongeldige settingsfile: Fout bij inlezen laatste window-state, bestand waarin dat wordt opgeslagen was geen geldige xml meer.
 • Performance bij planning zonder wensen: Het verwijderen van de wensen uit de planning alvorens de MBE op te starten kon erg langzaam gaan.
 • Examenrooster, plan toezichten + lokalen niet meeroosteren: De lokalen van de toezichten werden onterecht toch meegeroosterd.
 • Wis planning in een multiweeksysteem: Bij patroonopdrachten werd niet correct gewist. In plaats van enkel de aangeduide week werd er onterecht ook in andere weken gewist. Ook splitsen op klassen gaf niet altijd een correct resultaat.
 • Validatie vast element toezicht: Er was geen validatiefout indien een toezicht geen lokaal had en de vaste leerkracht niet actief was.
 • Check spreiding bij plannen: Er was een fout bij de opstart van een planning tijdens het resetten van de bestaande planning. De fout trad op bij een opdracht die onderhevig was aan een geschonden spreidingsregel.
 • Verwijderen van een opdracht met OF-klassen: Liep vast indien een opdracht met een OF-groep met gekozen klas werd verwijderd.
 • Samenvoegen bestanden – Bloklink: Bij het samenvoegen van verschillende Mondriaanbestanden werden de bloklinks niet mee overgenomen.
 • Dupliceren van klassen – geen koppeling tussen partities meer: Dupliceerde men klas A naar klas B en indien A partities had dan bleef er een koppeling tussen de partities van A en B. Wijzigde men de partitie van A dan wijzigde ook die van B. Dit neveneffect is verwijderd. Partities zijn uniek per klas. Tevens werd ook de overbodige kolom Klassen verwijderd bij Klassen | Partities.
 • Annuleren Plan/Analyse kon fout gaan: Indien man Plan/Analyse onderbrak tijdens de validatiestap kon er een fout optreden.
 • Plannen van een bloklink op het einde van een week: Een bloklink kon niet op het laatste uur van de week geplaatst worden. Is aangepast.
 • Automatische leerkrachtoptimalisatie – Annuleren: Bij het annuleren tijdens het optimaliseren kon het zijn dat lesopdrachten of wensen die eerst wel geplaatst waren dat plots niet meer zijn. Bij annuleren wordt nu de laatste stabiele situatie behouden, eventueel partieel geoptimaliseerd.
 • Keuzes vastzetten bij niet actieve opdracht: Indien niets gekozen was in een inactieve opdracht en men vroeg de keuze vast te zetten kon het fout gaan.
 • Opdracht plannen met keuzeklassen: Indien er voor deze keuzeklassen ook partities gebruikt werden startte de planning niet en gaf het een Error.

Planning voor Mondriaan versie 2021.4.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Dagrooster: eenvoudigere mogelijkheden om kleine wijzigingen te doen aan bestaande opdrachten.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2021.2.0

26 maart 2021. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2021.2.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2021.3.0.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuwe functionaliteit

 • Analyseer Opdrachten: wensen per geselecteerde leerkracht. Als bij de opties vermeld staat dat “leerkrachtwensen”  meegenomen moeten worden heeft men nu de keuze om enkel voor de geselecteerde leerkrachten de wensen mee te nemen. Voorheen werden steeds de wensen van alle leerkrachten meegenomen. Met deze nieuwe keuze kan men dus fijnmaziger bepalen of een combinatie met leerkrachten te plaatsen zijn. Klik hier en hier voor meer info.
 • Opdrachtspreiding in Multiweken: uitzonderingsdagen dagen per week. Bij het opleggen van een opdrachtspreiding (max uren/dag) kan men optioneel ook een aantal uitzonderingsdagen opgeven waar een minder strenge spreiding geldt. Voor enkelvoudige opdrachten (niet aan weken gebonden) kan men nu aangeven of deze uitzonderingsdagen per week of over gans de periode te bekijken zijn. Klik hier voor meer info.
 • Input validatie opdrachten: Voor elke lesopdracht wordt nagekeken of er een noemer gedefinieerd is voor de betrokken leerkracht(en). Deze zijn nodig voor de prestatieberekeningen. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Infopaneel visualizer: Het infopaneel (zichtbaar bij selectie van een opdracht) hield nog geen rekening met alle wijzigingen die dagroosteropdrachten kunnen veroorzaken. Meer bepaald de “vrije” lokalen die vermeld werden konden soms al ingenomen zijn door vervangingen. Dit is nu opgelost. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Afwezigheidstypes: Bij afwezigheden kan men nu naast de reden ook een specifiek type opgeven (Ziek, Nascholing, Omstandigheidsverlof, …). Lijst met mogelijke types is aanpasbaar. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Alternatieve opdrachttypes: Bij alternatieve opdrachten kan men nu naast de reden ook een een specifiek type opgeven (Uitstap, Sportdag, Infosessie, …). Lijst met mogelijke types is aanpasbaar. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Vervangopdrachttypes: Bij de vervangopdrachten (ten gevolge van afwezigheden en alternatieve opdrachten) kan men nu ook een specifiek type opgeven (Vervangles, Taak, Toets, Studie, Naar huis, …). Lijst met mogelijke types is aanpasbaar. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: HTML-export “Wijzigingen Klasroosters”. In deze bestaande HTML-export, waarin de verschillen die het dagrooster t.o.v. het reguliere rooster zichtbaar zijn, werden een aantal visuele verbeteringen aangebracht en wordt nu ook gebruik gemaakt van de nieuw ingevoerde types (afwezigheidstypes, alternatieve opdracht types) om de wijzigingen gestructureerd in categorieën in te delen. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Rapport “Uitstappen en Vervangingen”: Het rapport werd aangepast zodat ook de types van de afwezigheden, alternatieve opdrachten en vervangingen zichtbaar zijn. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Visualisatie – Tooltip: de types behorende tot dagroosteropdrachten (afwezigheidstypes, alternatieve opdracht types, vervangopdrachttypes) worden nu ook als tooltip getoond indien men over de opdracht hovert in de visualizer. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Vervangers. Voor vervangopdrachten wordt in de kolom Leerkrachten een lijst getoond van mogelijke vervangers en deze zijn gecategoriseerd volgens bepaalde criteria. Hier worden nu achteraan ook leerkrachten aan toegevoegd die op dat moment lesgeven met een andere kleurcode. Kan handig zijn indien men de klas wil toevoegen aan een andere klas die bijvoorbeeld hetzelfde vak heeft op dat moment. Klik hier voor meer info.
 • Dagrooster: Loskoppelen kalenderdag. Een kalenderdag die gelinkt is aan het dagrooster kan nu ook weer verwijderd worden. Indien er afwezigheden en/of alternatieve opdrachten op deze dag staan zullen die ook verwijderd worden (althans de uren die met de gelinkte dag overeen komen).

MBE versie BT21.02.00: Sneller laden van data

Het laden van data uit Mondriaan in de MBE werd versneld:

 • Voor grote Multiweekbestanden, en al zeker als er veel spreidingen gebruikt werden, was het laden van de data in de MBE traag.
 • Bij het uitvoeren van een analyse (“Analyseer opdrachten”) waarbij erg veel combinaties uitgeprobeerd werden kon het laden van de commando file redelijk lang duren.

In beide gevallen werd de snelheid van laden sterk verbeterd.

Verbeteringen bestaande functionaliteit

 • Rapporten: Pagina-instellingen toepassen: wijzigde men de instellingen na een eerste rapport (bv liggend ipv staand) dan werden deze instellingen niet gebruikt bij de aanmaak van een volgend rapport.
 • Rapporten: Pagina-instellingen werden onthouden na het sluiten van Mondriaan (bv. staand/liggend).
 • Rapporten: Roosterrapporten. Tonen nu geen inactieve elementen meer.
 • Rapporten: Vrije lokalen. Het rapport over de vrije lokalen werkte niet meer.
 • Rapporten: Roosterrapport. voor individuele leerlingen toont nu enkel de partitie-elementen die de leerling gekozen heeft. Vroeger werden alle partitie-elementen getoond.
 • Rapporten: Examenroosters. Duidelijkere weergave van toezichters die toezicht houden bij meerdere examens tegelijkertijd.
 • Visualizer: De planner toonde de niet-geplaatste opdrachten niet altijd correct (teveel) in het linkerpaneel. Filtering is aangepast.
 • Visualizer: In het planbord werkte de selectie “Uurdefinities” niet goed indien er geen expliciete weken geselecteerd werden. Nu werkt het ook zonder specifieke weekselectie.
 • Visualizer: Na het definitief verwijderen van een blok uit een van de weken van een patroonopdracht kon Mondriaan in de fout gaan na een “Undo”.
 • Visualizer: Problemen opgelost i.v.m. bepaalde combinaties van de dag- en week filters.
 • Visualizer: Dagrooster. Soms was de visualisatie niet leeg als er niets geselecteerd werd. Is opgelost.
 • Visualizer: Dagrooster. Na het verslepen van een onderliggende reguliere opdracht was het effect in het dagrooster maar in 1 week zichtbaar. Is opgelost.
 • Dagroosterbeheer: Bij het linken van het rooster aan een kalender: men kon een ongeldige eerste roosterdag ingeven.
 • Dagroosterbeheer: Bij alternatieve opdrachten kan men nu de gekozen partitie-elementen van ene klas weer allemaal deselecteren door heel de klas te deselecteren.
 • Conversie MW opdrachten naar een niet-weekopdracht: Bij selectie van meerdere opdrachten kon na die conversie een fout optreden bij het “hoveren” over de validatiekolom.
 • Examenroosters: Bij de conversie van een Multiweek-rooster naar een examenrooster werden niet alle gekozen keuzeresources correct meegenomen.
 • Examenroosters: Bij de conversie wordt nu beter rekening gehouden met de ZR-Links uit het reguliere rooster. Ook geen dubbels meer in de startuurlijsten.
 • Examenroosters: Bij de generatie van toezichters werden nadien niet alle gekozen opties goed bewaard voor een volgende generatie. Is opgelost.
 • Concordantiebenaming: In het tabblad waar concordantiebenamingen getoond worden (en aangepast kunnen worden) konden lijnen ontbreken. Dit kwam voor indien de ponderatie (voor de onderliggende opdracht) berekend werd op basis van enkel het vak (zonder klas).
 • Manueel kiezen keuzeresouces: Bij het manueel kiezen van een lokaal wordt naar zowel voldoende “capaciteit” als naar het niet “bezet” zijn gekeken. Indien het lokaal zowel bezet was en het had ook onvoldoende capaciteit werd het ingekleurd als een lokaal met onvoldoende capaciteit. Dit werd aangepast naar ingekleurd vanwege bezet.
 • Manueel kiezen keuzeresouces: Bij het manueel kiezen van een keuzeresource worden de spreidingen gecontroleerd op het moment men het keuzelokaal wenst op te slaan. In het verleden werden soms foutieve spreidingen gecontroleerd. Dat is nu opgelost.
 • Uurlijsten van vensters in een Multiweeksysteem: verbetering van de validatie (bij lege weekgroepen) en aanpassing uurlijsten na aanpassen van de gebruikte weekgroep.
 • Performantie Plan Selectie: Indien er veel ZR-links zijn duurt de voorbereiding (om de BME aan te sturen) van Plan Selectie soms lang. Dit is een stuk verbeterd.

Planning voor Mondriaan versie 2021.3.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Visualizer – Planner: Extra mogelijkheden om opdrachten verticaal in de tijd te verschuiven waarbij de verticale as, naast Roosterpunten, ook Uurdefinities, Uur of Dag kan bevatten.
 • Dagrooster: eenvoudigere mogelijkheden om kleine wijzigingen te doen aan bestaande opdrachten.
 • Multiweekrooster: Opgeven aantal uren per week en tellingen van min/max uren van klassen per week en over alle weken.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2021.1.0

18 januari 2021. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2021.1.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2021.2.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuwe functionaliteit

 • Export roosters naar kalender bestanden (*.ics): Voor scholen die hun dagroosters graag in bijvoorbeeld Google-Agenda, Microsoft Outlook, of Apple iCalendar willen zien (importeren/linken) biedt Mondriaan de mogelijkheid om voor volgende resources *.ics bestanden te genereren: Leerkrachten, Klassen, Lokalen, Varia. Plaatst men deze kalenderbestanden op een server waardoor ze via een URL te bereiken zijn dan kan men ze linken in de meeste agenda clients. Handig om op elke toestel (ook mobiel) een overzicht te hebben van de roosters van alle resources in de school. Links naar de *.ics bestanden kunnen ook individueel gebruikt worden. Zie hier voor meer info.
 • Via e-mail rapporten versturen naar leerkrachten: Als men wijzigingen aan het rooster of dagrooster doet is het handig om de betrokken leerkrachten daar snel van op de hoogte te kunnen brengen. Mondriaan biedt de mogelijkheid aan om een aantal types rapporten via e-mail te versturen naar leerkrachten. Hiervoor moet men eerst e-mail adressen voorzien bij de leerkrachten. Dit kan bijvoorbeeld via een MS Excel upload eenvoudig toegevoegd worden in het leerkrachten tabblad. Vervolgens dient men een mailserver te configureren in Mondriaan (bv Gmail, Sendgrid, een lokale Exchange server, etc). Als deze instellingen gebeurd zijn kan men individuele of meerdere leerkrachten tegelijk hun gepersonaliseerde rapporten sturen. Dit kunnen roosterrapporten, dagroosterrapporten, of andere zijn. Zie hier voor meer info.
 • Uitbreiding leerkrachten tabblad met een e-mail adres en bulk laden van e-mail adressen: Om e-mails te kunnen versturen werd de kolom “Email” toegevoegd in het leerkrachten tabblad. Om e-mail adressen via een bulk upload aan de leerkrachten te kunnen koppelen werd ook de MS Excel import van leerkrachten uitgebreid (en gewijzigd). Men kan nu op basis van het acroniem van de leerkrachten de lijst met e-mail adressen meteen in het leerkrachten tabblad laden. Zie hier voor meer info.

 • Nieuwe optie in export Planbord/Roosters naar MS Excel: Voor de export van de visualizers naar MS Excel kan men nu kiezen om blokuren toch in individuele uren te splitsen (Opties: Andere|Planbord/Roosters). Zie hier voor meer info.

Verbeteringen bestaande functionaliteit

 • Verbetering van de spreidingvalidatie tijdens Manueel roosteren – De validatie van spreidingen die gebruik maken van locaties werd terug in orde gebracht.
 • Oplossen bug – “Valideer invoer” na het verwijderen vensters in combinatie met een ZR-link gaf een fout.
 • Oplossen bug – Validatie van opdrachtspreiding (uitzonderingsdagen) in multiweeksysteem kon fout gaan.
 • Oplossen bug – Sommige editeerbare velden toonden geen tekst als de kolom te smal gemaakt werd.
 • Oplossen bug – Aanpassen van een leerkracht-uurlijst had soms niet het gewenste effect op alle deelopdrachten van een opdracht waarin die leerkracht participeert.

Planning voor Mondriaan versie 2021.2.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.6.0

Allerlei kleine toevoegingen

 • Planbord in Multiweekrooster – Toon Elementen ten opzicht van Uurdefinitie: een manier om roosters compacter te kunnen bekijken waarbij de weken in elkaar geschoven kunnen worden. Zie hier voor meer info.
 • Examenrapporten – beginuur tonen ipv het uurnummer: Als men in de roosterdefinitie de begin- en einduren opgeeft. Zie hier voor meer info.
 • Examenroosters – prognose aantal leerlingen: op basis van de klassen krijgt men nu in de examenopdracht een prognose van het aantal leerlingen. Zie hier voor meer info.
 • Examenroosters – extra controle/waarschuwing bij Plan Toezichten: als nog niet alle examenopdrachten gepland zijn is het misschien niet handig om de toezichten al te beginnen plannen. Zie hier voor meer info.
 • Roosterrapporten – Verbergen lege uurstroken: In de roosterrapporten voor het gewone rooster, examenrooster, en dagrooster kan nu gekozen worden om uurstroken die niet gebruikt worden ook niet te tonen. Ook in html-export. Zie hier voor meer info.
 • Waardespreidingen – Extra info over opsplitsing n.a.v. partities: Zowel bij de spreiding zelf als bij “Valideer invoer” wordt nu wat extra info gegeven over het opsplitsen van spreidingen indien de geselecteerde opdrachten variaties vertonen in de partitie-elementen die ze gebruiken. Zie hier voor meer info.
 • Opdrachten en Wensen in Multiweekrooster – Rechtermuisklik voor beheer van de weken: Weken toevoegen/verwijderen voor de geselecteerde opdrachten/wensen via rechtermuisklikmenu. Zie hier voor meer info.
 • Dagroosterbeheer – Extra kleurcodes bij toewijzen vervangingen: Bij mogelijks dubbel bezetten van een vervanger die al een vervanging doet van een lesopdracht of een studie. Zie hier voor meer info.

21 december 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.6.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2021.1.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Verbeteringen bestaande functionaliteit

 • Performantie – Laden van bestanden met erg veel dagen/uren/uurlijsten gaat nu veel sneller.
 • Performantie – Verwijderen van een week uit een multiweekrooster is nu veel sneller gebeurd.
 • Smartschoolexport – Geen inactieve elementen meer in het rapport.
 • Examenrooster – Betere logica om aan het minimum/maximaal aantal taken te voldoen voor leerkrachten.
 • Examenrooster – Betere logica voor de generatie van toezichten bij examens met Verplichte Aanwezigheid (VA) vakleerkrachten.
 • Examenrooster – Validatie van waardespreidingen in Mondriaan gelijk getrokken aan die in MBE (i.v.m. lokalen).
 • Examenrooster – Filter op opdrachten o.b.v. ZR-Link werkt nu beter.
 • Examenrooster – Roosterrapport toont de toezichters niet langer dubbel.
 • Examenrooster – Opslaan parameters voor generatie toezichten werkt nu wel correct.
 • Instellingsnummers – het verwijderen ervan geeft niet langer problemen in het leerkrachtentabblad.
 • Visualizers – screenshot: weekscheiding en de naam van het element worden nu ook meegenomen in het beeld.
 • Visualizers – Gelijke scroll tussen grids tijdens een actieve filter werkt nu wel correct.
 • Undo/Redo correcties.

Planning voor Mondriaan versie 2021.1.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten. In testfase.
 • Mogelijkheid om roosters te exporteren naar kalendersystemen (google agende, outlook) via *.ics bestanden. In testfase.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.5.0

Nieuw rapport: uren leerkracht per vakcategorie

Sommige scholen hebben na de planning van hun rooster nood aan een rapport waarin per leerkracht een overzicht te zien is van het aantal uren dat ze per tijdseenheid (uur/dag/week) ingezet zijn voor een bepaalde categorie van vakken. De gebruiker bepaalt zelf wat de categorieën zijn. Men zou bijvoorbeeld STEM, TALEN, CULTUUR, GOA als categorieën kunnen definiëren. Voor elke van deze categorieën bepaalt men dan eerst welke vakken er moeten deel van uitmaken. STEM zou bijvoorbeeld WIS, FYS, SCH, en BIO als vakken kunnen bevatten. In een rapport waar men per dag wenst te zien hoeveel uur een leerkracht STEM vakken geeft zal Mondriaan op basis van het geplande rooster uitzoeken hoeveel elke leerkracht op elke dag van de week (of weken) STEM geeft. Telling van uren kan via geplande uren of via getelde uren (gekend uit het domein van de prestatieberekeningen). Het rapport biedt ook de mogelijkheid om avonduren te rapporteren. Dit rapport is er gekomen op vraag van de HBO5 scholen. Voor meer informatie zie de nieuwe pagina ‘Export uren leerkracht per vakcategorie‘.

1 oktober 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.5.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.6.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Allerlei kleine verbeteringen

 • Performantie dagroostervalidatie: Bij dagroosterbeheer moet constant bekeken worden of de wijzigingen die gebruikers aanbrengen geen conflicten veroorzaken, conflicten met het basisrooster en conflicten met andere wijzigingen in het dagrooster. Op sommige momenten verliep die realtime validatie te traag. Hier is een duidelijke verbetering aan aangebracht.
 • Toevoegen vrije resources in ongeplande blokken: vrije resources toevoegen aan ongeplande blokken heeft geen zin. Dit werd onmogelijk gemaakt.
 • Validatie bij ontdubbelen van vaste opdrachten: verbeteringen aangebracht.
 • En andere kleine correcties.

Nieuwe pagina’s in de handleiding

De enige nieuwe pagina voor deze release is de pagina over het nieuwe rapport.

Planning voor Mondriaan versie 2020.6.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.4.0

Minimumspreidingen

De oorsprong van deze spreiding ligt in de vraag van vele scholen om op een automatische en gebruiksvriendelijke manier geïsoleerde uren voor leerkrachten te vermijden. Men wenst bijvoorbeeld uit te drukken dat een leerkracht ofwel minstens 2 uur les op een dag heeft ofwel helemaal geen les heeft. In theorie kan dergelijke beperking ook zonder deze nieuwe minimumspreidingen uitgedrukt worden maar dan vraagt dat heel wat administratie in Mondriaan en dat is heel lastig manueel te onderhouden als de opdrachten wijzigen.

De grootste toepassing van deze minimumspreiding is zeker het verbeteren van de kwaliteit van leerkrachtroosters. Maar, omdat we dergelijke nieuwe types van spreidingen liever meteen breed uitrollen werd ze meteen voorzien voor leerkrachten, klassen (en partitie-elementen), lokalen, en variatypes.

Enkele nuttige links:

Verbetering MBE – BT20.00.08

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020.4.0 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE versie 20.00.08 geleverd waarbij vooral de snelheid van het inlezen van data voor het uitvoeren van “Analyseer opdrachten” veel verbeterd werd. Klik hier voor meer info over de MBE opties.

7 september 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.4.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.5.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Allerlei kleine verbeteringen

 • Duidelijke rode scheidingslijn tussen verschillende weken in visualizers: als men roosters toont in de visualizers voor multiweeksystemen was het soms moeilijk om het onderscheid tussen de verschillende weken te zien. Dit is nu opgelost via een duidelijke visuele scheiding tussen de weken. Zie hier voor een voorbeeld.
 • Begin-Eind uren ook zichtbaar in HTML Roosters: bij het opstellen van de roosterstructuur kon men reeds de begin/eind uren van de roosterpunten opgeven. Deze worden nu ook getoond op de HTML export van de roosters. Zie hier voor een voorbeeld.
 • Horizontaal roosterrapport, herhaling hoofding: als een horizontaal georiënteerd roosterrapport uit verschillende pagina’s bestond werd de hoofding niet herhaald. Dat is nu opgelost.
 • Bredere selectievelden in de visualizers: was nodig omdat de informatie soms niet meer zichtbaar was in deze velden.
 • Waardespreiding, visuele aanduiding Max/Niet: om duidelijker te maken om welk type spreiding het gaat wordt de keuze nu informatief naast de checkbox gezet. Analoog voor Min/Niet bij minimumspreidingen.

Nieuwe pagina’s in de handleiding

Ook nu weer werden een aantal nuttige pagina’s toegevoegd aan de handleiding op deze website. Deze keer gaat het over de nieuwe minimumspreidingen.

Planning voor Mondriaan versie 2020.5.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Nieuwe rapporten specifiek voor HBO5 scholen met avondlessen.
 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.3.0

15 juli 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.3.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.4.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Patroonvensters in Multiweekroosters

Voor scholen die effectief plannen in meerdere weken tegelijk is het concept multiweekrooster geen onbekende. Zo kan men bijvoorbeeld een zich herhalend 4-weken rooster hebben of in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld een 44-weken rooster waarin men meteen elke week plant. Vaak is het zo dat in dergelijke multiweekroosters er een basisrooster is dat steeds hetzelfde is voor de klassen en dat het verschil enkel tot uiting komt in een beperkt aantal uur van het rooster. Dit zijn bijvoorbeeld geplande inhaallessen (door stageweken) of bijvoorbeeld lessen die enkel 2 of 3 wekelijks gegeven worden. Het concept patroonopdracht was al gekend. Men wil iets plannen dat in x aantal weken op hetzelfde moment valt, daarvoor heeft men patroonopdrachten nodig. In vorige versies van Mondriaan bestonden al multiweek vensters maar het concept “patroonvenster” was er nog niet. Vanaf versie 2020.3.0 kan van een venster ook gevraagd worden dat het een patroon volgt in de weken waarin het voorkomt. In die gelijk-liggende vensters kunnen dan multiweekopdrachten of gewone opdrachten vallen. De documentatie werd aangepast op de website. Omdat multiweek-opdrachten en vensters wat meer aandacht verdienden werd er ook een aparte pagina voorzien. Hier kan men een uitgebreide uitleg vinden van het concept “patroon” voor opdrachten en vensters. Enkele nuttige links:

 • Klik hier voor meer info over patronen bij opdrachten en vensters.
 • Klik hier voor meer info over het definiëren van vensters.
 • Klik hier voor meer info over het concept vensters.

Verbetering MBE – BT20.00.07

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020.3.0 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE versie 20.00.07 geleverd waarin enkele kleine correcties werden aangebracht. Klik hier voor meer info over de MBE opties.

Verbeterde edit-mogelijkheden in tabbladen

 • Alle editors van multi-select velden in de tabbladen werden aangepast zodat het ingeven van data vlotter gaat.
 • Vergroten en verkleinen van de rijhoogte (door iconen die uurlijsten voorstellen) geeft nu ook geen problemen meer met weergave van data. Betere uitlijning van de tekst in de cellen.
 • Problemen met ongewenste sortering tijdens ingeven van data werd aangepakt.
 • Een actief “uitgebreid filter” in het opdrachtentabblad kon ongewenst nieuw ingegeven data onmiddellijk weer verbergen als het niet voldeed aan de criteria. Dit is opgelost en de gebruiker kan zelf het filter weer activeren via “Vernieuw filter” (zie hier voor meer info).

Allerlei kleine verbeteringen

 • Weekdefinitie begin/eind uur: in de weekdefinitie kan men nu aan de individuele roosterpunten (uren) een begin- en eindtijd koppelen (bv 8:30 tot 9:20. Zie hier voor meer info). Deze worden dan gebruikt in alle roosterrapporten (zie hier voor meer info).
 • Opdracht infopaneel: in de visualizers (Rooster/Planner) kan men per grid een infopaneel openen waarin details van de geselecteerde opdracht zichtbaar worden en suggesties over op dat moment vrije lokalen met capaciteitsaanduiding. Erg handig in het dagroosterbeheer (zie hier voor meer info).
 • Examenrapport: het versoberen van het rapport kan nu door de gebruiker zelf gevraagd worden (zie hier voor meer info).
 • Converteer naar niet-weekopdracht: nieuwe rechtermuisklikactie in het opdrachtentabblad om een multiweekopdracht om te vormen naar een enkelvoudige opdracht met evenveel uren (zie hier voor meer info).
 • ZR-Link in multiweeksysteem: het koppelen van opdrachten op eenzelfde roosterpunt kan nu enkel indien ze in dezelfde weken gedefinieerd zijn (zie hier voor meer info).
 • Multiweek-opdracht in vensters: er wordt nu geëist dat ook de gebruikte vensters minstens in elke week van de opdracht gepland worden (zie hier voor meer info).
 • Patroon aanvinken: dit kan nu enkel indien de opdracht/venster niet gepland is of indien ze gepland is maar al de facto in patroonformatie gepland staat (zie hier voor meer info).
 • Venster-validatie: er worden betere foutboodschappen getoond bij onmogelijk te plaatsen vensters.
 • Venster-vullingsgraad: de gerapporteerde vullingsgraad wordt nu ook bij manueel schuiven correct getoond.
 • Venster-keuze-uren: bij het manueel plannen van het startuur  (via keuze-editor) worden nu enkel de mogelijke uren getoond in plaats van alle uren.
 • Keuze-editors aangepast aan patronen: bij het manueel plannen van patroon- opdrachten en vensters kan men geen onderscheid meer maken in starturen tussen de verschillende weken. Alle weken worden op dezelfde manier aangepast.
 • Integriteit van blokken: het is niet langer mogelijk om via manueel plannen een blok van bijvoorbeeld 2 uur aan te passen zodat de uren geen blok meer vormen. De blokken blijven één geheel. Aanpassen kan enkel nog in de opdrachtdefinitie. Ook in de visualizers is het niet meer mogelijk om een blok in stukken te breken door te slepen met de blokken.
 • Integriteit van resources binnen opdrachten: Het niet meer mogelijk om elementen (via “Onderdeel verwijderen”) van een blok te verwijderen op een individueel uur. het is voor gans het blok of nergens.
 • Foutboodschappen voor spreidingsproblemen: als een planning niet voldoet aan een spreiding was de boodschap soms overweldigend en moeilijk te lezen. Deze boodschappen werden compacter, meer gestructureerd en duidelijker.
 • Spreidingen en klaspartities: voor spreidingsregels die uitgedrukt moeten worden per gecombineerd partitie-element werden teveel combinaties berekend waardoor de complexiteit van een spreidingsregel soms ten onrechte als te groot werd aanzien. Hier werd een mooie optimalisatie doorgevoerd en zullen er dus meer spreidingen weerhouden worden.
 • Automatisch aangemaakte overbrug-uurlijsten: Bij het uitbreiden van de weekdefinitie met extra uren of dagen worden er “systeem” overbruguurlijsten aangemaakt. Deze zijn niet altijd nuttig en er worden er nu minder aangemaakt.
 • Toon beperkingen: het inspecteren van de beperkingen die elke resource oplegt aan een opdracht is nu ook beschikbaar in de visualizers.
 • Validatie multiblok-wensen in specifieke combinaties: validatieregels toegevoegd om te controleren of de blokken wel geplaatst kunnen worden.
 • Validatie volgordespreidingen: controle op het niet aanwezig zijn van dezelfde opdracht aan beide kanten van de spreiding.
 • Automatische backup Mondriaanbestanden: zie hier voor meer informatie.

Aantal roosterpunten per resource verhoogd naar 2.600

Elke resource (leerkracht, klas, lokaal, venster, varia) heeft een eigen rooster waarin zaken gepland kunnen worden via opdrachten waarvoor de MBE een oplossing zoekt. Heeft men een eenvoudig enkelvoudig rooster van 5 dagen met 8 uur per dag dan heeft men 5 x 8 = 40 roosterpunten (lesuren) per resource nodig om te plannen. Gebruikt men een multiweekrooster dan kan dit al snel oplopen. Roostert men 4 weken tegelijk dan hebben we 40 x 4 = 160 roosterpunten per resource nodig. En plant men meteen 52 weken dan loopt het op tot  2.080 roosterpunten. In vorige versies van Mondriaan hadden we maximaal 2.048 roosterpunten. Dat is nu opgetrokken tot maximaal 2.600 wat zeker voldoende is.

Klik hier voor meer info.

Dagroosterbeheer

Na het initieel plannen en uitrollen van een lessenrooster wordt men onmiddellijk geconfronteerd met wijzigingen die dagdagelijks in het rooster moeten gebeuren. Leerkrachten moeten voor korte of langere tijd vervangen worden wegens ziekte of andere activiteiten. Er moeten uitstappen gepland worden met klassen en begeleiders waarvoor vervangers gezocht moeten worden. Redenen zoals deze en andere zorgen ervoor dat het initieel door Mondriaan geplande rooster aangepast moet worden. In het verleden bestonden er al uitgebreide mogelijkheden om dat te doen (zie bijvoorbeeld de pagina “Korte termijnvervangingen en Uitstappen plannen“). Deze vervangingen gebeurden echter rechtstreeks in het huidige Mondriaan rooster. Deze functionaliteit blijft behouden maar er is ook de mogelijkheid om het nieuwe Dagroosterbeheer te gebruiken.

Bij het nieuwe Dagroosterbeheer wordt het door Mondriaan geplande rooster (enkelvoudig of multiweek) eerst gemapt op (uitgerold over) de echte jaarkalender. In elke week van deze jaarkalender laat Mondriaan nu toe om manueel (maar ondersteund) allerlei wijzigingen door te voeren. Korte of langere termijnvervangingen, afwezigheden, excursies, inplannen van stages in een of meerdere weken, etc zijn nu mogelijk buiten het basisrooster in een echte jaarkalender. Men kan Mondriaan ook instellen zodat de gebruiker enkel dit kan doen en nooit het originele rooster wijzigt. Alle functionaliteiten voor wat betreft de grafische mogelijkheden, rapporten, etc werden ook voorzien voor deze dagroosters.

Dit nieuwe dagroosterbeheer is er gekomen op vraag van een aantal scholen. Het is een eerste maar bruikbare versie. We kijken dan ook uit naar de ervaringen die scholen ermee hebben om het verder te verbeteren.

Klik hier voor meer info.

Instellingsnummers

Instellingsnummers konden reeds op het niveau van een klas toegekend worden. In deze versie kunnen instellingsnummers ook aan leerkrachten toegekend worden. Het opdrachtentabblad heeft nu ook een kolom waar de instellingsnummer(s) van de opdracht bekeken kunnen worden. Ook het uitgebreid filter laat zoeken op dit nummer nu toe.

 • Een klas behoort steeds tot één instellingsnummer
 • Een leerkracht kan tot meerdere instellingsnummers behoren.

Het tabblad “Instellingsnummers” houdt nu ook per instellingsnummer de administratie bij van het aantal gesubsidieerde en het aantal plage-uren.

klik hier voor meer informatie.

Nieuwe pagina’s in de handleiding

Ook nu weer werden een aantal nuttige pagina’s toegevoegd aan de handleiding op deze website. Er is een reeds vermelde pagina over multiweekopdrachten en multiweekvensters met aandacht voor patronen. Nieuw zijn patroonvensters. Er is ook een pagina met volledig uitgewerkte voorbeelden over het plannen van inhaallessen ten gevolge van gemiste lessen tijdens de stageperiodes. De functionaliteit was bestaande en werd door enkele scholen gebruikt maar had nog te weinig aandacht gekregen in de handleiding. Hetzelfde geldt voor het samenvoegen van verschillende Mondriaanbestanden tot één bestand. Verder is er een pagina voor het nieuwe dagroosterbeheer.

Planning voor Mondriaan versie 2020.4.0 en 2020.5.0

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Minimum-spreidingen (als tegenhanger van de maximum-spreiding). In eerste instantie handig voor het vermijden van bijvoorbeeld maar 1 uur les per dag voor een leerkracht.
 • Nieuwe rapporten specifiek voor HBO5 scholen met avondlessen.
 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.

Nieuw in Mondriaan 2020.2.0

6 april 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.2.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.3.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

Performantie MBE – BT20.00.05

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020.2.0 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE versie 20.00.05 geleverd die in de meeste gevallen significant sneller zal zijn dan de vorige versie die geleverd werd. Het effect kan per school anders zijn. We raden dan ook aan om de MBE te testen met de laatst beschikbare rooster die een volledige oplossing leverde. Mogelijks moeten de parameters waarmee men roostert aangepast worden om een optimale performantie te bekomen. Klik hier voor meer info over de MBE opties (enkel voor abonnees). Verder werden een aantal rapporten die de MBE aanmaakt tijdens het plannen aangepast. De technische labels (System_opdr_xxx) die de rapporten soms onleesbaar maakten werden verwijderd.

Tools voor keuzeresources uniform over alle types

Door de organische groei van Mondriaan was er wat verschil ontstaan in de manier waarop keuzeresources behandeld werden voor de verschillende types van resources: Klassen, Leerkrachten, Lokalen, Vensters, en Varia. In deze nieuwe versie van Mondriaan werd dat opgelost. Opdrachten kunnen nu keuzeresources hebben van elk type en de manier waarop ze ingegeven worden zijn uniform gemaakt. Groepen van resources (EN en OF-groepen) om keuzelijsten te maken worden nu op dezelfde manier aangemaakt voor alle types. Kleurconventies, invoerschermen en schermen om de planning manueel aan te passen zijn nu gelijk aan wat we eerder al hadden voor lokalen. Verder werden ook de opties voor het al dan niet meenemen van vaste- en keuzeresources in de planning gelijkgetrokken in het optiescherm voor het roosteren. De links vermeld in volgende topics zijn enkel voor abonnees.

 • Klik hier voor meer info over het opdrachten tabblad.
 • Klik hier voor meer info over het optiescherm voor het roosteren.
 • Klik hier voor meer info over het maken van resource groepen.

Examenroosters – extra info tonen

In de modus “Examenroosters” tonen de Mondriaan visualisers (Planbord en Roosters) naast gewone lessen die nog doorgaan ook de examenopdrachten, toezichtsopdrachten in de lokalen waar examens doorgaan, extra aanwezigheden en taken ivm examens etc. Via een nieuwe optie in het optiescherm kan men bepalen welke extra informatie er zichtbaar of onzichtbaar wordt in de Roosters van klassen en leerkrachten. Bij de examenopdrachten in de klassen kan men de toezichten tonen, bij de toezichten van leerkrachten kan men examenopdrachten tonen, etc.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rapporten Examenroosters

Er werden een aantal verbeteringen aangebracht aan volgende examenrapporten: algemeen overzicht, overzicht toezichters, en overzicht vakleerkrachten. Per examendag krijgt men nu een nieuwe pagina en indien mogelijk wordt de rapporten versoberd door minder herhalingen van toezichters te tonen.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Kleine verbeteringen en oplossen bugs

Bij elke release wordt op verschillende plaatsen in Mondriaan ook kleine verbeteringen aangebracht. In deze release gaat het dan bijvoorbeeld om:

 • Waarschuwing bij verwijderen van uurlijsten die in gebruik zijn.
 • Undo/Redo functionaliteit bij verwijderen deelopdrachten met een ZR-link verbeterd.
 • Dubbele vermeldingen toezichters in examenroosters verwijderd.
 • Compacter maken van de bestanden uitgewisseld tussen Mondriaan en de MBE.
 • HTML export verbeterd.

Nieuwe Tips & Tricks pagina’s

Mondriaan biedt een aantal krachtige basisconcepten aan om roostertechnische vereisten af te dwingen. Vaak is de vraag hoe deze basisconcepten te gebruiken en te combineren om bepaalde roosterconstructies op te zetten. Om hier wat meer inzicht in te krijgen hebben we 2 topics uitgewerkt. Klik op de link om de pagina’s te openen (enkel voor abonnees).

Nieuw in Mondriaan 2020.1.0

13 februari 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.1.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.2.0 en 2020.3.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

Performantie MBE – BT20.00.03

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE geleverd die in de meeste gevallen significant sneller zal zijn dan de laatste versie geleverd in 2018. Naast performantieverbeteringen werden er ook een aantal functionele aspecten toegevoegd waarvoor Mondriaan in de toekomst nog uitbreidingen zal voorzien. Een kleine extra die nu ook beschikbaar is, is de mogelijkheid om tijdens het oplossen via Methode 2 onmiddellijk over te schakelen naar Methode 1 om snel een zo volledig mogelijk resultaat te zien. Klik hier voor meer info over dat laatste aspect (enkel voor abonnees).

Update 17.02.2020

Met de release van Mondriaan 2020.1.0 werd ook MBE BT20.00.01 geleverd. In deze nieuwe MBE werd o.a. werk gemaakt van een betere versie van het “Methode 2” algoritme. Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe “Methode 2” kwamen we tot 2 versies van M2, de a-versie en de b-versie, die elk hun voor- en nadelen hadden maar beide in elk geval beter waren dan de versie die geleverd was met Mondriaan versie 2018. Omdat de a-versie in de meest courante gevallen de betere van de 2 was werd die ook met Mondriaan 2020.1.0 geleverd. Omdat er toch gevallen zijn waarbij de b-versie zeer veel beter presteert, en we die klanten toch maximaal willen laten profiteren van wat tot nu mogelijk is, hebben we recent besloten om die b-versie als alternatief aan te bieden in Mondriaan (“M2b” in het optiescherm van de Engine). Mondriaan 2020.1.1 zal dit aanbieden met MBE 20.00.03. Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rentabiliteitsberekening voor Klassen

Om tijdens de opdrachtverdeling een goed overzicht te houden over welke deel elke klas opneemt van het totale budget (lestijdenpakket) werd het concept “Rentabiliteit” ingevoerd. Per klas wordt de rentabiliteit berekend en getoond. Op basis van het totale budget, het rentabiliteits-cijfer en de grootte van de klassen kan men beslissen om klassen samen te zetten voor bepaalde lessen om de rentabiliteit te verbeteren.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Export Smartschool: Volledig of Gefilterd

De export naar Smartschool was een alles of niets verhaal in het verleden. Nu laat Mondriaan toe om op basis van het de reeds gekende filter in het opdrachten tabblad de export te doen. Enkel de opdrachten die geselecteerd zijn zullen dan vertaald worden naar het Smartschoolbestand.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Export Smartschool: met Weekaanduiding

Indien men met een multiweeksysteem werkt is het nu mogelijk om bij de export aan te duiden welke weken wel en welke weken niet in de export naar Smartschool moeten opgenomen worden.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Import Leerlingen via Excel

Er zijn 2 nieuwe opties die gebruikt kunnen worden tijdens het importeren van leerlingen via Excel:

 • Leerlingen automatisch verdelen over onvermelde partities: Als men deze optie aanvinkt zal Mondriaan een willekeurig partitie-element invullen voor elke klas vermeld in het bestand. Dit kan dan later weer gewijzigd worden door de gebruiker.
 • Onvermelde klassen leegmaken: Als men deze optie aanvinkt zullen de niet vermelde klassen leeggemaakt worden, m.a.w, de leerlingen zullen eruit verwijderd worden.

Klik hier voor meer informatie (enkel voor abonnees).

Nieuwe mogelijkheden voor Roosterrapporten

Indien men met een multiweeksysteem werkt zijn nu volgende opties beschikbaar voor roosterrapporten:

 • Compact: de verschillende weken worden onder elkaar “compact” samengeplakt getoond.
 • Weken Samenvoegen: Je krijgt één week te zien en in elk vakje wordt met opsommingstekens voor de verschillende weken het onderscheid gemaakt.

Voor alle resources die roosterrapporten hebben, heeft men nu ook de mogelijkheid om het rooster horizontaal af te drukken in plaats van verticaal: Toon roosterrapport horizontaal.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Totaal Breuk Uitvoerder in het Examenrooster

De breuk (Totaal breuk Uitvoerder) wordt nu overgenomen van het lessenrooster tijdens de conversie van het lessenrooster naar het examenrooster. Deze informatie kan gebruikt worden om het onderscheid te maken tussen voltijdse en halftijdse leerkrachten bij de instelling van de taakbelasting. Een nieuwe actie, “Max op basis van breuk uitvoerder“, in het toezichten tabblad, laat toe om het maximaal aantal toezichten te plafonneren op basis van deze breuk.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Instellingsnummers

Instellingsnummers kunnen beheerd worden in een apart tabblad. Klassen kunnen nu ingedeeld worden volgens de instellingsnummers. De nummers zijn ook beschikbaar op de administratieve rapporten voor leerkrachten.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Nieuwe tabs Titularis en Uitvoerder onder Leerkrachten

In deze 2 nieuwe tabbladen  krijgt de gebruiker een “read only” overzicht van de opdrachten waarvoor de geselecteerde leerkracht de titularis of uitvoerder is. Dit geeft een handig overzicht om de opdrachten te controleren zonder dat er rapporten gegenereerd moeten worden.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Nieuwe kleurcodes in % geroosterd indicator

Een opdracht is maar geplaatst in het rooster als al zijn deelopdrachten of blokken een plaats gevonden hebben in het rooster. Dit veld geeft nu beter aan hoeveel % er van de opdracht geplaatst werd. Een extra kleurcode in de cel geeft aan of er inactieve resources en/of niet geplaatste actieve resources zijn.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rapport Klassenraad

Voor de organisatie van de klassenraden is het handig om de aanwezigheidsregisters te laten genereren uit Mondriaan. Per klas wordt een register gemaakt met telkens de leerkrachten en de vakken die ze geven in die klas. Het rapport toont alle nodige info en een plaats om de aanwezigheid te registeren.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Veralgemening TvPv-Link naar Bloklink

In het verleden werd geëist dat in een TvPv-link een TV vak gevolgd werd door een PV vak. Dit type link is verdwenen en werd vervangen door de Bloklink waarin dergelijke eisen niet langer gesteld worden. Twee willekeurige opdrachten kunnen nu gekoppeld worden in eender welke (of zonder) volgorde. Bestaande TvPv-links worden automatisch omgezet naar een Bloklink.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Hulptitularis voor examenrooster

In het reguliere lesrooster kon men per klas al een Titularis aanduiden. Als extra is er nu de Hulptitularis. Beide elementen worden overgenomen in het Examenrooster en kunnen daar gebruikt worden in de logica voor het toewijzen van toezichters tijdens examens.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Verwijderen van uren of uurstroken uit de Roosterweek

Soms is het handig om uren (of uurstroken) te kunnen verwijderen uit de definitie van de roosterweek. Heeft men bijvoorbeeld een lessenrooster met een roosterweek waar extra uurstroken aan toegevoegd werden voor extra taken binnen of buiten het rooster, dan zal men die misschien willen verwijderen bij de overgang naar een examenrooster. Mondriaan voorziet nu een vereenvoudigde manier om die uren te verwijderen uit alle onderliggende uurlijsten.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Toon beperkingen – nu ook voor Examenopdrachten

Toon beperkingen is een handige manier om van een willekeurige opdracht te zien waaraan de beperkte mogelijke plaatsen, waar de opdracht kan staan, te wijten is. Beperkingen kunnen opgelegd worden door elke resource die in de opdracht deelneemt. De kolom Mogelijkheden in het opdrachten tabblad is de resultante van alle beperkingen. Sinds deze release hebben we dit nu ook voor Examenopdrachten in de Examenmodus van Mondriaan.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Print Friendly, PDF & Email